Onsdag den 20. marts 2024 holdt Flynderupgårds Venner den årlige generalforsamling 

Traditionen tro blev aftenen indledt med en sang – i år var det som en fødselsdagssang til Ole Clausen efterfulgt af en gave og et stort tillykke.

Inden generalforsamlingen indledte Michael Gyldendal aftenen med dels at byde velkommen og dels med en kort gennemgang af årets begivenheder. Herunder var der en stor tak til de frivillige og deres arbejdsindsats ved diverse aktiviteter.

Også året 2024 kommer til at byde mange spændende arrangementer, det er godt begyndt ved at storken for nylig satte sig på hovedhusets tag og måske har bevirket at der er samme nat  fire lam til gården.

Og så til selve generalforsamlingen:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Kjeld Damgaard blev foreslået og valgt. Han konstaterede at der var indkaldt rettidigt og at dagsordenen var i henhold til vedtægterne.
 2. Beretning om foreningens virksomhed. Maria aflagde en formfuldendt beretning ledsaget af billeder fra årets gang og alle aktiviteterne. Beretningen blev godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Lene gennemgik regnskabet, der som forventet viste et underskud på omkring 12.000 idet der har været flere større investeringer, herunder skal nævnes indkøb af materialet til ”kysse” broen og indkøb af poloshirts til de frivillige. Regnskabet blev godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen havde foreslår uændret kontingent for 2025 – som er kr. 100 for enlige og kr. 150,00 for par. Blev vedtaget.
 5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.
 6. Valg:

  Bestyrelsesmedlemmer på valg:

  Maria Dalsgaard – blev genvalgt.
  Ole Clausen – blev genvalgt.
  Tage Jensen – modtog ikke genvalg.
  Felix Ribich blev valgt ind i bestyrelsen.

  Suppleanter:

  Kirsten Westergaard – blev genvalgt.
  Som ny suppleant blev Elo Jensen valgt.

  Revisorer: 

  Kirsten Hess – blev genvalgt.
  Leif Timmermann – blev genvalgt.

  Revisorsuppleant:

  Bodil Lottrup blev valgt som ny revisorsuppleant.

  Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

  Jess Nielsen
  Lene Gelting
  Benna Raagaard

  7. Der var ingen emner til eventuelt.

   

  Herefter kunne dirigenten takke for det flotte fremmøde og for god ro og orden under generalforsamlingen og erklære denne som gennemført.

  Efter generalforsamlingen var der kaffe med kringle og film. Filmen var en beretning fra en gruppe af gamle lærlinge fra Helsingør Skibsværft med Ole Clausen i spidsen. De fortalte om livet som lærling til en gruppe skoleelever krydret med rundvisning i de gamle værftshaller og ikke mindst en  sejltur med ”Bjørn”.

  Vasketøjet vaskes med sæbespåner