Flynderupgård
Agnetevej 9, 3060 Espergærde
Tlf. 49 28 19 00
Flynderupgaard.dk
Leder Michael Gyldendal, Tlf. 2531 190


Spisehusleder
Bente Lis Jensen
Tlf. 4928 1907
Landmand
– Kristian Sandby

Foreningen Flynderupgårds Venners Bestyrelse
Formand:
Maria Dalsgaard,
Willemoesvej 17
3100 Hornbæk
tlf. 4020 1221

Næstformand:
Jess Nielsen, tlf. 2040 4606
Kasserer:
Lene Gelting, tlf. 2015 5104
Sekretær:
Benna Raagaard, tlf. 2167 4803
Medlem: Ole Clausen, 4919 3362
Medlem: Tage Jensen, 2874 0657

Suppleant: Felix Ribisch
Suppleant: Kirsten Westergaard
Revisor: Leif Timmermann
Revisor: Kirsten Hess
Revisorsuppleant: Hildur Nellemann

Foreningen Flynderupgårds Venners vedtægter

§ 1. Navn
Foreningens navn er Flynderupgårds Venner. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at yde praktisk og økonomisk støtte til Helsingør kommunes kulturinstitution Flynderupgård.
Støtten ydes primært gennem medlemmers frivillige og ulønnede arbejde i forbindelse med såvel den løbende drift af Flynderupgård som de publikumsrettede arrangementer, der gennemføres af Flynderupgård i samarbejde med de aktive medlemmer.
§ 3. Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, institutioner og firmaer, der ønsker at fremme Flynderupgårds virke.
Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt over for bestyrelsesformanden eller kassereren. Ved indmeldelse angives, om man ønsker at bidrage med frivilligt arbejde (aktivt medlem).
Medlemmer er forpligtede til at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker et kalenderår, regnet fra 1. januar.
Medlemmer modtager elektroniske nyhedsmails 4 – 6 gange årligt og har adgang til foreningens sociale arrangementer. For deltagelse i sociale arrangementer kan foreningen opkræve en nærmere fastsat egenbetaling.
Aktive medlemmer gøres bekendt med, og skal følge de principper og retningslinjer for samarbejdet mellem Flynderupgård og de aktive, der til enhver tid måtte være fastlagt af Flynderupgårds ledelse og foreningens bestyrelse i fællesskab.
Eksklusion af et medlem kan kun ske ved generalforsamlings-beslutning efter indstilling fra bestyrelsen.
§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Den indvarsles med 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse (som udgangspunkt e-mail) til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (udsendes med indkaldelsen sammen med revisors bemærkninger.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (begrundede forslag skal være formanden skriftligt i hænde fem hverdage før generalforsamlingen)
6. Valg:
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. To suppleanter til bestyrelsen
c. To revisorer samt en revisorsuppleant
7. Eventuelt
På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været på dagsordenen, og om ændringsforslag hertil. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan deltage på generalforsamlingen, men uden stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal beslutter det, eller når mindst 1/5 af medlemmerne begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsordenen. Bestyrelsen indkalder da den ekstraordinære generalforsamling inden en måned med 14 dages varsel. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 8 om vedtægtsændring. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4-6 på generalforsamlingen valgte medlemmer.
Er der ved organiseringen af det frivillige arbejde etableret aktivitetsgrupper, skal der ved opstilling af kandidater til bestyrelsen tilstræbes videst mulig repræsentation af disse grupper.
Aktivitetsgrupper, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Lederen af Flynderupgård deltager i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. Ved forfald kan der stilles med en stedfortræder.
Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen (indmeldelse, udmeldelse, kontingentopkrævning, regnskabsaflæggelse, hjemmeside, nyhedsbreve mv) og har det overordnede ansvar for de sociale arrangementer, der gennemføres for foreningens medlemmer. Bestyrelsen har herudover ansvar for den overordnede organisering af de aktive frivillige samt for at sikre information til disse om de aktiviteter, der gennemføres i samarbejde med Flynderupgård.
Bestyrelsen mødes så ofte, det er nødvendigt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden efter dennes skøn eller på begæring af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller lederen af Flynderupgård.
Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udfaldsgivende.
Der udarbejdes referat over de på bestyrelsesmøderne drøftede forhold og beslutninger. Den første bestyrelse vælges for to år, derefter afgår hvert år halvdelen af medlemmerne efter tur. Genvalg kan finde sted.
§ 6. Tegningshæftelse
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen hørende formue. Der påhviler ikke foreningsmedlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 7. Revision/regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Foreningens årsregnskab revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer.
§ 8. Vedtægtsændring
Til vedtægtsændring eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at ¾ af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er ja-stemmer, og at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Er det sidste ikke tilfældet, men opnås vedtagelsen med den krævede majoritet, indkaldes, med mindst otte dages varsel, til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages endeligt uanset antal deltagere.
Ved foreningens opløsning tilfalder formuen Flynderupgård.

Godkendt på generalforsamlingen den 30. marts 2022 og vedtaget endeligt på ekstraordinær generalforsamling den 27. april 2022

Oprindelige vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. august 1994

Vedtægtsændring af § 1 ved ekstraordinær generalforsamling den 27. april 2015: Navn ændret til Flynderupgårds Venner, og som følge heraf rettelser i paragrafferne 2 og 3.